- Njësia juridike dhe e burimeve njerëzore

Emri Mbiemri

Drejtor i Administrimit Qendror

Biografia